“B1″ szint (alapfok)

Alapfokú (B1 szintű) nyelvtudást mérő vizsga 

A B1 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élethelyzetekben, a szakmai tevékenység során előforduló egyszerű, idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.2.2. A vizsga az alábbi nyelvi készségek és kompetenciák vizsgálatára irányul:a)A nyelvhasználó megérti az olyan lassú és világos köznyelvi beszédet, amely jól ismert témákról (különösen a családról, az otthonról, a szabadidőről, a munkahelyről ) szól; apróbb félreértések még gyakoriak; tempóváltásnál problémák adódhatnak.b)A nyelvhasználó reagál a hozzá intézett beszédre, nem veszíti el a társalgás fonalát. Képes kifejezni elemi igényeit, de időnként pontatlanul beszél, elég sok szünettel.c)A nyelvhasználó megérti az egyszerű írásos szövegeket, mert aktív szókincsén túlmenően rendelkezik arányos, passzív szókinccsel, valamint ismeri a célnyelv alapvető szerkezeteit.d)A nyelvhasználó képes a számára ismerős témákban egyszerű szöveget létrehozni és írásban rögzíteni.e)A nyelvhasználó ismeri a célnyelvű beszédközösség legelemibb mindennapi kommunikációs és kulturális szokásait, konvencióit.f)Kétnyelvű vizsgák esetén a nyelvhasználó képes egyszerű célnyelvű szövegek magyar nyelvű fordítására vagy magyar szövegek viszonylag pontos, célnyelvű közvetítésére; utóbbi tartalmazhat alaki, nyelvtani, lexikai hibákat, de súlyos információs hibát nem. 

ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS

Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történőutazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.

Szóbeli kommunikáció

Viszonylagos könnyedséggel tudja magát kifejezni érdeklődési köréhez és szakmájához kapcsolódó témákban. Tud információt cserélni, ki tudja fejezni gondolatait elvontabb kulturális témákban is. Érthetően tud folyamatosan beszélni, bár gyakran kell szünetet beiktatnia mondanivalójának nyelvtani és szókincsbeli megtervezése céljából.

Írásbeli kommunikáció

Egyszerű, összefüggő szöveget tud írni számos, az érdeklődési köréhez tartózó, ismerőstémában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. Az általa alkotott szövegben (pl. levélben) nyelvtani hibák előfordulnak, de ezek a hibák az olvasót a szöveg megértésében nem akadályozzák.

Olvasott szöveg értése

Meg tud érteni a szakterületéhez vagy érdeklődési területéhez kapcsolódó egyszerű szövegeket, képes megérteni lényeges információkat általános írott szövegben (pl. levél, újságcikk, brosúra, rövid, hivatalos dokumentum).

Hallott szöveg értése

Meg tud érteni lényeges információkat gyakori, mindennapi vagy munkával kapcsolatos témákban. Azonosítani tudja a fő mondanivalót és egyes részleteket is, amennyiben a beszéd tiszta, világos köznyelven folyik.