“B2″ szint (középfok)

Középfokú (B2 szintű) nyelvtudást mérő vizsga követelményei 

A B2 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élet, a szakmai tevékenység során előforduló, az önálló idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.3.2. A vizsga az alábbi nyelvi készségek, és kompetenciák vizsgálatára irányul:a)A nyelvhasználó megérti a szóbeli kommunikáció lényegét, jellegét, de előfordulhatnak olyan lényegtelen részletek, amelyeket nem ért meg pontosan; ezen készségét a gyakori társalgási témákon túlmenően, szakterületének megfelelő szaknyelvi témákban is képes érvényesíteni.b) A nyelvhasználó képes folyamatos, változatos és természetes interakcióba lépni anyanyelvű partnerrel is, nem kell a szavakat keresgélnie; kerüli azonban az elvontabb lexikai síkokat, beszéde nem idiomatikus. c)A nyelvhasználó összetettebb és elvontabb írott szövegeket is megért, durva félreértés nem fordul elő.d)A nyelvhasználó képes világos és részletekbe menő szöveget alkotni, véleményét kifejteni, egyszerűen érvelni, valamint elemzéseket folytatni gyakori általános vagy számára ismert szakmai témakörökben; nyelvhasználata azonban tartalmazhat stilisztikai hibákat, a nyelvi megfogalmazás időnként lehet akadozó.e)A nyelvhasználó ismeri a célnyelvű beszédközösség legfontosabb mindennapi kommunikációs és kulturális szokásait, konvencióit.f) Kétnyelvű vizsga esetén a nyelvhasználó közvetíti az összetettebb és elvontabb általános és szakmai szövegeket; magyarra fordításai, tömörítései gyakorlottságról és stílusérzékről tanúskodnak; célnyelvű fordításai, tömörítései, amelyek nyelvtanilag és legtöbbször lexikailag is helyesek, gyakran tartalmazhatnak stilisztikai hibákat, a szokásos kifejezés helyett körülírásokat. 

ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉS

Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelőszakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes módon olyan szint normális interakciót tud folytatni anyanyelvi beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Világos, részletes szöveget tud alkotni sokféle témában, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

Szóbeli kommunikáció

Természetes módon, folyékonyan, könnyeden tud kommunikálni általános, tanulmányi, szakmai vagy szabadidővel kapcsolatos témák széles körében. Egyenletes beszédtempóval beszél, amely lehetővé teszi a rendszeres interakciót anyanyelvi beszélőkkel anélkül, hogy az bármelyik fél számára megerőltető lenne.

Írásbeli kommunikáció Világos, részletes szövegeket tud írni érdeklődési körével kapcsolatos számos témakörben. Ki tud fejezni különböző érzelmi fokozatokat, adatokat és érveléseket összegez,és értékel. Ha levelet ír, reagálni tudó a levelezőpartner nézeteire, véleményére. Szövegalkotására a grammatikai biztonság a jellemző, kisebb mondatszerkezeti hibák előfordulhatnak, de ezek nem vezetnek félreértésekhez.

Olvasott szöveg értése

Magas fokú önállósággal olvas, széles körű aktív olvasási szókinccsel rendelkezik,ki tud szűrni információt, fontos gondolatokat, adott esetben szakmai összefüggéseket. El tudja dönteni, hogy mennyire érdemes a szövegbe belemélyedni.

Hallott szöveg értése

Meg tudja érteni a tartalmi és nyelvi szempontból összetett beszéd és közvetített hanganyagok főbb gondolatait mind konkrét, mind elvont témában. Követni tudja az anyanyelvi beszélők közötti élénk társalgást.